Uudet yhteistyömallit ovat avain nuorten työllistymiseen, ikäihmisten elämänlaadun parantamiseen ja hoitoalan ammattilaisten hyvinvoinnin lisäämiseen. Ne mahdollistavat työpaikkojen luomisen nuorille, tarjoavat palveluita ikäihmisille ja vähentävät samalla hoitoalan työntekijöiden kuormitusta.

WorkPilotsilla pyritään muuttamaan ja uudistamaan työelämää mahdollistamalla erilaisia kohtaamisia ja tuomalla uusia rooleja työyhteisöihin. Luomme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa mm. uudenlaisia matalan kynnyksen resursointimalleja, jotka mahdollistavat joustavan avun saamisen ja resurssien kohdentamisen lyhytaikaisiin avun tarpeisiin.

Helsingin kaupungin Seniori-pilotista iloa ja apua

Viime kesänä pääsimme laajemmin testaamaan tällaista yhteistyöstä Helsingin kaupungin nuorisotoimen ja Kivelän Seniorikeskuksen kanssa Seniori-pilotin merkeissä. Tämä pilotti mahdollisti nuorten ja ikäihmisten yhteisen toiminnan ja tarjosi ratkaisuja moniin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tarkoituksena oli antaa nuorille työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta, tutustuttaa heidät alaan, nostaa seniorikeskuksen asukkaiden mielialaa ja helpottaa henkilökunnan työtaakkaa.

Seniori-pilotissa seniorikeskus otti käyttöön WorkPilotsin digitaalisen kohtaamisalustan, joka oli räätälöity ja suunniteltu vastaamaan senioripalveluiden tarpeita. Tämä alusta mahdollistaa avun resursoinnin lyhytaikaisiin avustaviin tehtäviin, jotka eivät vaadi ammattilaista, ja tässä tapauksessa nämä tehtävät hoidettiin nuorten toimesta. Kokeilu osoittautui erittäin onnistuneeksi. Ammattilaiset saivat tarvitsemaansa apua arkeensa, asukkaat seuraa ja nuoret merkityksellisiä työkokemuksia.

Uudet yhteistyömallit tuottavat hyötyjä monille ihmisryhmille

Kuten myös pilotin kautta saimme todentaa WorkPilotsin innovatiiviset ikäihmisten palveluiden yhteistyömallit tuottavat paljon hyötyjä eri sidosryhmille ja voivat parhaimmillaan ratkaista monia yhteiskunnallisia ongelmia samanaikaisesti. Kokosimme yhteen tärkeimpiä poimintoja tällaisen yhteistyön yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. 

1. Nuorten polku työelämään helpottuu

Turvaa tervettä ja toimintakykyistä aikuistumista. Nuoret saavat mahdollisuuksia työkokemuksen hankkimiseen ja ammatillisen suunnan löytämiseen. Työkokemukset voivat toimia tärkeinä etappeina siirtymisessä yhdestä elämänvaiheesta toiseen. Ne vähentävät nuorten epävarmuutta tulevaisuuden työpaikan suhteen ja pienentävät riskiä työelämän ulkopuolelle jäämisestä. Jokainen työkokemus kartuttaa arvokasta osaamista ja kokemusta.  

2. Ikäihmisten hyvinvointi paranee

Turvaa tervettä ja toimintakykyistä ikääntymistä. Palvelukeskuksen asukkaat hyötyvät merkittävästi nuorten seurasta ja avusta erilaisten aktiviteettien ja viriketoiminnan parissa. Ikäihmiset saavat kaipaamaansa juttuseuraa, digitukea, apua lukemiseen ja retkille, peliseuraa ja muita viriketoimintoja. Nämä kohtaamiset parantavat heidän elämänlaatua torjumalla yksinäisyyttä ja lisäämällä liikuntaa ja osallisuutta yhteiskunnassa. Jokainen lyhytkin kohtaaminen toisen ihmisen kanssa on ikäihmiselle arvokas ja tukee henkistä hyvinvointia.

3. Hoitoalan ammattilaisten työn kuormitus vähenee

Turvaa työssä jaksamista. Palvelukeskukset ja koko hoitoala kärsii huutavasta työvoimapulasta. Yhteistyömalli tarjoaa mahdollisuuden lisätä avustavia resursseja joustavasti, helposti ja kustannustehokkaasti juuri niihin tehtäviin mihin ammattilaiset kulloinkin tarvitsevat apua. Hoitoalan ammattilaisten kokemus työn kuormittavuudesta vähenee ja työssä jaksaminen ja hyvinvointi paranee. Palvelukeskusten yleinen ilmapiirin kohenee. 

4. Ennaltaehkäisevä viriketoiminta parantaa terveyttä

Turvaa fyysistä terveyttä ja henkistä hyvinvointia. Sosiaalisella kanssakäymisellä ja yhteisillä liikkumista edistävillä aktiviteeteilla on merkittävä vaikutus ikäihmisten terveyteen. Ne virkistävät mielialaa, aktivoivat aivoja ja toimivat masennusta ja muistisairauksia ennaltaehkäisevänä tekijänä. Asukkaiden parantunut hyvinvointi heijastuu hoitoalan ammattilaisten pakollisen hoitotyön määrään ja kuormitukseen. Hoitoalan ammattilaisten kuormitus vähenee ja hyvinvointi paranee. Nuorten saamat työkokemukset ja mahdollisuus vaikuttaa omaan ansaintaan vaikuttavat positiivisesti hyvinvointiin, itseluottamukseen ja kykyyn hallita omaa elämää. Kaikkien sidosryhmien elämänlaadun paraneminen vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. 

5. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja elämän merkityksellisyys lisääntyy

Turvaa merkityksellistä elämää. Nuorten ja ikäihmisten yhteen saattaminen edistää yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta eri ikäryhmien välillä ja luo positiivisen yhteiskunnallisen vaikutuksen. Nuorten kokemus elämän merkityksellisyydestä lisääntyy, kun he saavat auttaa ja käyttää omia taitojaan toisten hyväksi. Vanhukset saavat merkityksellisiä kohtaamisia ja positiivisia kokemuksia pärjäämisestä ja osallisuudesta yhteiskunnassa.  

Parhaat innovaatiot syntyvät yhteistyössä

Paremman huomisen turvaaminen vaatii innovatiivista ajattelua, uudenlaisten resursointimallien luomista ja rohkeita kokeiluja. Luovilla ratkaisuilla ja yhteistyöllä voidaan merkittävästi vaikuttaa monien ihmisten elämään nyt ja tulevaisuudessa.  Toivomme, että saamme tämän toimintamallin hyödyt laajentumaan koko Suomeen ja näin pääsemme mahdollistamaan parempaa elämänlaatua mahdollisimman monille.

Jos kiinnostuit uudenlaisista resursointimalleista niin otathan meihin rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan yhteistyön mahdollisuuksista.