Läs Work Pilots Oy Almänna Villkor
Read Work Pilots Oy T&C in English

ALLMÄNNA VILLKOR – WORK PILOTS AB 

Avsnitt 1

Allmänt

För den plattform och tjänst som Work Pilots erbjuder tillämpas allmänna villkor enligt nedan. Detta förutsätter att inget annat särskilt har överenskommits.

Användare av tjänsten och plattformen ska godkänna villkoren och efterleva dessa.

Det ska noteras att Work Pilots förbehåller sig rätten att justera och uppdatera de allmänna villkoren vid behov.

Definitioner

Work Pilot/s – Work Pilots AB

Beställare – En privatperson eller en juridisk person som beställer ett uppdrag

Uppdrag – Av Beställaren utformat och efterfrågat uppdrag

Uppdragstagare (eller Utförare) – En person som väljer att utföra ett uppdrag

Plattform/tjänst – Den tekniska plattform som Work Pilots tillhandahåller för att Beställaren ska kunna registrera uppdrag och Uppdragstagarens profil m.m.

Användaren – En privatperson eller en juridisk person som använder plattformen/tjänsten

Allmänna villkorens struktur

De allmänna villkoren är uppbyggda i tre huvudavsnitt enligt nedan.

Avsnitt 1 – Generella villkor för samtliga användare.

Avsnitt 2 – Generella villkor mellan Work Pilots och Beställaren.

Avsnitt 3 – Generella villkor mellan Work Pilots och Uppdragstagaren.

Rätten att använda plattformen

Plattformen riktar sig till de som vill tillhandahålla uppdrag och de som vill åta sig att utföra ett uppdrag. Användare av plattformen har inte rätt till källkoden eller någon annan rätt till plattformen i sig.

Rätten att använda plattformen är personlig. Denna rätt får inte utan Work Pilots skriftliga medgivande överlåtas till tredje part. All användardata, såsom användarnamn och lösenord, som Work Pilots tillhandahåller en användare är kopplat till användningen av plattformen och ska anses utgöra Work Pilots egendom. Användare ska säkerställa att all användardata är exklusiv för plattformen och inte används någon annanstans. Vid avregistrering från tjänsten får användare inte använda Work Pilots egendom på något sätt.

Registrering och användning av plattformen

Uppdragstagare som är registrerade måste vara minst 14 år eller användare som företräder en Beställare måste vara minst 18 år.

Den som är registrerad som Uppdragstagare intygar att denne har nödvändiga tillstånd för att utföra arbete i Sverige.

För att kunna registrera sig för tjänsten måste användaren skapa ett lösenordskyddat användarnamn och, vid användning av mobila tjänster, ett PIN-skyddat användarnamn som tillåter användaren att logga in på tjänsten. Registreringen kräver en giltig e-postadress och att personuppgifter uppges. För ytterligare information om Work Pilots behandling av personuppgifter se vår integritetspolicy. Om det rör sig om en juridisk person kräver det officiella uppgifter om den juridiska personen.

Registrering för tjänsten är kostnadsfri. Den som registrerar sig som Beställare måste registrera giltig debet- eller kreditkortsinformation i tjänsten, om inte Beställaren har ingått ett separat avtal om fakturering med Work Pilots. Beställaren betalar för tjänsten i enlighet med de prisvillkor som finns tillgängliga i tjänsten. Parterna kan särskilt överenskomma om ytterligare tjänster och prissättningsvillkor som gäller för sådana tjänster i sig. Tjänsten är tillgänglig tjugofyra (24) timmar om dygnet.

Användaren ska ansvara för alla direkta och indirekta kostnader som uppstår till följd av användningen av plattformen och dess tjänster, inklusive men inte begränsade till kostnader som uppstår genom att erhålla, installera och behålla utrustning, programvara eller anslutningar samt eventuella ändringar som behövs för enheter, utrustning eller programvara och för att upprätthålla ytterligare försäkringsskydd om så behövs.

Allmänna skyldigheter för användare och Work Pilots rätt att ingripa i användningen av Plattformen och dess tjänst

Användaren garanterar att all information som tillhandahålls av Användaren i samband med registrering för tjänsten är sann och korrekt och förbinder sig att göra nödvändiga uppdateringar vid eventuella ändringar av sådan information. Användaren ansvarar för att innehållet i hans eller hennes användarprofil är lämpligt och ändamålsenligt vid användning av tjänsten. Om användarens användaruppgifter förloras, olagligen avslöjas eller överförs till tredje part, ska användaren omedelbart informera Work Pilots kundservice på info@workpilots.com. Work Pilots har i så fall rätt att säga upp eller begränsa användarens tillgång till tjänsten.

Användaren får inte använda tjänsten på ett sätt som kränker Work Pilots eller någon tredje parts rättigheter. I användarvillkoren avses med användarens information, all information och material som användaren tillhandahåller till Work Pilots eller andra användare i samband med användarens registrering för eller användning av tjänsten (inklusive men inte begränsat till dokumentation eller meddelanden som användaren publicerar i, överför, skickar in eller länkar till tjänsten eller skickar via tjänsten). Användaren ska ansvara för all information och garanterar att användarens information i) inte bryter mot tredje parts rättigheter (inklusive men inte begränsat till äganderätt och immateriella rättigheter (enligt definitionen nedan)), ii) inte är kränkande, oetisk eller olämplig, iii) inte strider mot någon lag eller föreskrift, iv) inte är skadlig eller kan orsaka skada på Work Pilots, andra användare eller någon annan tredje part eller v) inte orsakar skada eller störningar eller några orimliga olägenheter för tjänsten. Användaren ska vara ansvarig för alla direkta och indirekta skador som orsakas Work Pilots, andra Användare eller tredje part som uppstår till följd av överträdelser av villkor i detta avsnitt. Användaren ansvarar för att erhålla och behålla alla nödvändiga rättigheter (inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter) till användarens information eller samtycke från innehavarna av sådana rättigheter.

Användaren ska vara ansvarig för alla anspråk som en tredje part riktar mot Work Pilots som följer av Användarens användning av tjänsten. Användaren ska ersätta och hålla Work Pilots och tredje part skadeslös mot eventuella skador eller förluster som uppstår på grund av användarens användning av tjänsten, som bryter mot lagen, riktlinjer, myndighetsföreskrifter eller dessa användarvillkor.

Work Pilots har rätt att, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande, begränsa eller förhindra användarens tillgång till tjänsten och ta bort eventuell dokumentation eller information från tjänsten som enligt Work Pilots uppfattning bryter mot lagen, är oetisk eller kan skada eller orsaka skador på Work Pilots, tjänsten, andra användare eller någon annan.

Work Pilots roll i plattformen/tjänsten

Tjänsten sammankopplar Uppdragstagare och Beställare till utförandet av uppdrag.

Registrering i plattformen medför inte att ett anställningsförhållande mellan Work Pilots och Uppdragstagaren uppstår. Work Pilots bidrar inte eller deltar i utförandet av uppdrag. Work Pilots övervakar inte eller instruerar Uppdragstagarna i utförandet av uppdrag. Work Pilots ska inte vara ansvariga för prestation, omfattning eller tidsplan för en uppgift eller andra frågor som är relaterade till utförandet av en uppgift. Work Pilots ska inte vara ansvariga för användningen av dokumentation eller uppgifter som är relaterade till uppdraget, överföringen av resultaten av ett uppdrag från Uppdragstagaren till Beställaren eller för villkor enligt vilka resultaten av uppdraget kan nyttjas.

Work Pilots ska inte vara ansvariga för Användarnas handlande eller vårdslöshet. Work Pilots ska inte vara ansvariga för olyckor, egendomsskador eller andra skador som uppkommit av en användare under utförandet av uppdraget eller som följer av utförandet av uppdraget. Work Pilots ska inte vara ansvariga för några direkta eller indirekta skador som uppstår på grund av förhållandet mellan parterna och som inte beror på tjänstens underhåll eller funktion.

Utan begränsning av ovanstående och för att undvika ovisshet ska Work Pilots inte ansvara för några frågor som parterna har kommit överens om muntligt eller vid sidan om användning av tjänsten, såsom garantier eller extraarbete. Parterna ska använda plattformen för att komma överens om extraarbete eller ytterligare uppgifter.

Begränsningar av ansvar

Användaren accepterar att använda tjänsten på Användarens egen risk. Användaren får inte använda tjänsten för något olagligt, oetiskt eller olämpligt syfte. Användarens information övervakas inte eller kontrolleras regelbundet av Work Pilots. Work Pilots ska inte vara ansvariga för Användarens information, den information som någon tredje part har laddat upp i tjänsten, dess noggrannhet eller äkthet, och är inte ansvariga för skada som orsakas av detta.

Work Pilots ger inga garantier av något slag, varken uttryckta eller underförstådda, inklusive men inte begränsade till garantier för funktionalitet, överlåtbarhet eller egenskaper hos tjänsten. Utan begränsningar av det ovanstående garanterar Work Pilots inte att tjänsten kommer att fungera utan avbrott eller vara felfri. Tjänsten och innehållet i tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick”. Användaren använder tjänster som tillhandahålls av Work Pilots och tjänster som tillhandahålls i och erhålls via tjänsten på användarens egen risk. Work Pilots garanterar inte att kart- och vägbeskrivningstjänster är korrekta i tjänsten. Work pilots accepterar inte något ansvar för direkta eller indirekta skador eller kostnader som uppstår på grund av eventuella fel eller brister i kart- och vägbeskrivningstjänsterna. Work Pilots ger inga garantier för, eller accepterar ansvar för säkerhetsrisker kopplade till internet, att innehållet i tjänsten är korrekt eller att tjänsten passar något specifikt ändamål.

Work Pilots ska inte vara ansvariga för skada som uppkommit av Användaren eller någon tredje part som orsakats av avbrott, förseningar, begränsningar, fel eller andra brister i tjänsten eller dess innehåll.  Work Pilots ska inte vara ansvariga för skador, fel eller avbrott på Användarens enheter, utrustning eller programvara som härrör från eller är relaterade till användningen av tjänsten.

Work Pilots ska inte vara ansvariga för underlåtenhet att uppfylla skyldigheter enligt dessa användarvillkor eller skyldigheter relaterade till tjänsten, om uppfyllandet av sådan skyldighet förhindras av force majeure. I enlighet med dessa användarvillkor ska force majeure innehålla, men inte begränsas till, eld, översvämning, explosion, strejk eller annan brist på arbetskraft, regeringsorder, eller avbrott i el- eller kommunikationsnät.

Ändringar av allmänna villkor och användningen av plattformen/tjänsten

Work Pilots förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra dessa användarvillkor eller villkor i tjänsten, inklusive men inte begränsat till fakturering, prissättning och serviceavgift. I händelse av att sådana ändringar betraktas som väsentliga, kommer Work Pilots försöka informera Användaren via tjänsten eller på annat sätt som Work Pilots anser lämpligt. Eventuella ändringar och tillägg är tillämpliga från och med att ändringen har genomförts eller från ett datum som specifikt kommunicerats av Work Pilots. Användarens fortsatta användning av tjänsten utgör användarens fullständiga och oåterkalleliga acceptans av alla sådana ändringar.

Work Pilots förbehåller sig rätten att avbryta tillhandahållandet av tjänsten helt eller delvis och att ändra eller ta bort hela eller delar av tjänsten (inklusive men inte begränsat till tjänstens innehåll, struktur, layout och programvara). Work Pilots ska inte vara ansvarig för ändringar eller upphörande av tillhandahållandet av hela eller delar av tjänsten. I händelse av att tjänsten upphör att gälla, kommer Work Pilots informera användaren via tjänsten eller på annat sätt som Work Pilots anser lämpligt. Work Pilots ska inte vara ansvariga för eventuella kostnader som är relaterade till eller som följer av ändringar i tjänsten eller ändringar av användarens utrustning, enheter eller programvara eller andra åtgärder som krävs för att användaren ska kunna fortsätta använda tjänsten.

Vid eventuella ändringar i mervärdesskatt, annan skatt, sociala avgifter eller andra avgifter som tas ut i samband tjänsten, har Work Pilots rätt att omedelbart ändra de priser och avgifter som anges i tjänsten genom att informera användarna i tjänsten eller på annat sätt som Work Pilots anser lämpligt.

Länkar till andra webbplatser

Tjänsten kan innehålla länkar och plugin-program från webbplatser, applikationer och tjänster från tredje part. Användningen av sådana webbplatser, applikationer och tjänster regleras av användarvillkoren för dessa webbplatser, applikationer eller tjänster. Work Pilots ska inte vara ansvariga för innehållet på sådana webbplatser, applikationer eller tjänster.

Användaren får länka till Användarens hemsida/webbplats via tjänsten, förutsatt att sådan länkning inte bryter mot någon lag eller skadar Work Pilots rykte. Annan länkning via Work Pilots tjänst för kommersiella ändamål eller för att skapa en databas är förbjudet, om inte Användaren har fått skriftligt godkännande för detta av Work Pilots. Work Pilot förbehåller sig rätten att ta bort länkar som, enligt Work Pilots mening, bryter mot dessa användarvillkor, utan att upplysa Användaren därom.

Immateriella rättigheter

I dessa användarvillkor betyder ”immateriella rättigheter” rättigheterna till upphovsrätt och närstående rättigheter (inklusive databas- och katalogrättigheter och fotograferingsrättigheter) varumärken, patent, designrättigheter, handelsnamn, affärshemligheter, know-how och andra former av registrerade eller oregistrerade immateriella rättigheter. Ovanstående uppräkning av immateriella rättigheter är inte uttömmande eller begränsad till denna uppräkning.  Alla rättigheter, inklusive men inte begränsade till immateriella rättigheter, i eller i samband med tjänsten eller dess delar ska fortsatt ägas av Work Pilots. Tjänsten och innehållet i tjänsten är skyddad av immateriella rättigheter i enlighet med Sveriges lagar och internationella konventioner och avtal. Work Pilots behåller alla rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter, till tjänsten, innehållet i tjänsten samt ändringar av dessa. Användaren bekräftar och accepterar att inga rättigheter överförs, beviljas eller tilldelas användaren om inte annat uttryckligen anges i dessa användarvillkor. För att undvika ovisshet avseende detta, har användaren inte rätt till några immateriella rättigheter till tjänsten enligt dessa användarvillkor.

All användning eller publicering av dokument, information eller material som är relaterade till eller återfinns i tjänsten är förbjuden utan skriftligt samtycke från Work Pilots.

Genom att publicera information eller material i tjänsten, ger användaren Work Pilots en världsomspännande, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överlåtbar, underlicensierbar och royaltyfri rätt att använda sådan information och rätt att överlåta, överföra, underlicensiera, använda, utnyttja och avslöja sådan information eller material efter eget gottfinnande. Work Pilots har rätt att, efter eget gottfinnande och utan skyldighet att betala ersättning eller arvode till Användaren, använda, publicera, avslöja eller överlåta sådan information och material i original eller reviderad form, bilagt med annat material, i samband med Work Pilots kommersiella, kommunikations-, PR- och andra aktiviteter.

Giltighetstid

Dessa användarvillkor är ett bindande avtal och gäller tills vidare.

Användaren kan säga upp tjänsten genom att informera Work Pilots på info@workpilots.com. Work Pilots ska i så fall ha rätt att behålla och lagra Användarens information och annan information som är relaterad till Användaren, i den utsträckning som behövs för att uppfylla sina övriga skyldigheter relaterade till tjänsten, lagar och förordningar (inklusive men inte begränsat till bokförings- och skattelagar) och andra liknande skyldigheter som följer av Work Pilots integritetspolicy.

Work Pilots kan omedelbart och utan föregående meddelande säga upp eller begränsa användarens rätt att använda tjänsten om användaren, enligt Work Pilots åsikt, har brutit eller bryter mot användarvillkoren, gällande lagar eller agerat eller agerar oetiskt. För det fallet, är användaren inte berättigad till någon ersättning eller återbetalning i samband med några uppdrag.

Alla villkor i användarvillkoren som till sin karaktär består trots uppsägning eller upphörande av användarens rätt att använda tjänsten, exempelvis men inte uteslutande villkoren för immateriella rättigheter och Work Pilots rätt att göra gällande skador och ansvarsfrihet, tillämpas fullt ut trots uppsägning eller upphörande av dessa användarvillkor eller användarens rätt att använda tjänsten. Uppsägning eller upphörande av Användarens rätt att använda tjänsten ska inte påverka betalningsskyldigheter för Användaren som är relaterade till uppdrag som har beställts före uppsägningen eller upphörandet av tjänsten.

Diverse

Användningen av tjänsten regleras också av Work Pilots integritetspolicy.

Work Pilot får efter eget gottfinnande, överlåta, överföra eller sälja tjänsten och dess underhåll, Work Pilots kunder och alla rättigheter och skyldigheter som följer av dessa användarvillkor delvis eller i sin helhet, till dotterbolag till Work Pilots, övertagande bolag eller tredje part genom att underrätta Användaren i tjänsten eller på annat sätt som Work Pilot anser lämpligt.

Kontaktinformation

Eventuella frågor och meddelanden relaterade till dessa Användarvillkor ska skickas till info@workpilots.com.

Tvistlösning och styrande lag

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av tjänsten och användarvillkoren ska avgöras enligt svensk lag, utan hänsyn till avtalade lagvalsbestämmelser och principer. Eventuella tvister, dispyter eller krav som härrör från eller i samband med dessa användarvillkor ska i första hand lösas om möjligt genom ömsesidiga förhandlingar mellan parterna. Om parterna inte kan nå en lösning genom ömsesidiga förhandlingar, ska tvisten, dispyten eller krav som härrör från eller i samband med dessa användarvillkor hänskjutas Stockholms tingsrätt.

Konsumentskydd

Dessa användarvillkor ska inte begränsa rättigheter som följer av tvingande konsumentskyddslagar eller andra tvingande lagar som är tillämpliga i det enskilda fallet.

 

Avsnitt 2 – Generella villkor mellan Work Pilots och Beställaren.

Beställning och utförande av ett uppdrag

Beställaren beställer ett uppdrag genom att registrera detta i plattformen. Genom registreringen av ett uppdrag garanterar Beställaren att denne är juridiskt berättigad att utlysa uppdraget (exempelvis att Beställaren inte har näringsförbud). Work Pilots åtar sig att publicera Beställarens uppdrag utan dröjsmål. Work Pilots förbehåller sig rätten att justera Beställarens uppdrag eller helt avstå från att publicera det om uppdraget är vilseledande, stötande, innehåller irrelevant information, står i strid med de allmänna villkoren eller på annat sätt bedöms som olämpligt.

När Beställarens uppdrag är publicerat i plattformen, blir det synligt för potentiella uppdragstagare som har angett samma geografiska upptagningsområde som uppdraget ska utföras inom. Flera potentiella uppdragstagare kan lämna intresseanmälan till uppdraget, men slutligen är det Beställaren som väljer vem av uppdragstagarna som ska utföra uppdraget. I samband med Beställarens val av Uppdragstagare uppstår en slutlig bekräftelse mellan Uppdragstagaren och Beställaren.

När Beställaren valt Uppdragstagare ska serviceavgift (inkl. moms) erläggas. Om inte annat överenskommits mellan Work Pilots och Beställaren, har Work Pilots rätt att preliminärdebitera serviceavgiften från Beställarens angivna debet- eller kreditkort. Om Work Pilots och Beställaren överenskommit om fakturering, tillämpas ett betalningsvillkor om fjorton (14) dagar. Beställaren kan också erlägga serviceavgiften genom intjänade, erhållna eller köpta bonuspoäng, så kallade ”PilotPoints”. Work Pilots har rätt att slutligen debitera serviceavgiften när Uppdragstagaren har bekräftat att uppdraget genomförts.

I samband med att Beställaren väljer en Uppdragstagare för uppdraget bekräftar Beställaren att ett avtal ingåtts och därmed också den tillkommande betalningsskyldigheten. För det fall en Beställare enligt Work Pilots uppfattning använder plattformen för att annonsera tjänster utan intention att välja en registrerad uppdragstagare i plattformen (t.ex. annonsera lediga tjänster som kan sökas på annat sätt) äger Work Pilots rätt att ta bort Beställarens registrerade uppdrag i plattformen och debitera Beställaren en avgift om SEK 1 000 (exklusive mervärdesskatt).

Uppdragstagaren ska genomföra uppdraget självständigt utan Beställarens direkta arbetsledning och övervakning. Vid behov har dock Beställaren rätt att granska och vägleda Uppdragstagaren i syfte att säkerställa att resultatet blir det som ursprungligen överenskommits. Vid tidpunkt då uppdragstagaren inte utför ett överenskommet uppdrag för Beställarens räkning, står Uppdragstagaren inte till Uppdragsgivarens förfogande.

I händelse av att Uppdragstagaren inte kan utföra uppdraget på grund av sjukdom, kan Beställaren och Uppdragstagaren komma överens om en annan tidpunkt för utförandet av uppdraget. Kan inte ny tidpunkt överenskommas parterna emellan, ska Uppdraget avbrytas och preliminärdebiteringen på debet- eller kreditkortet ska återkallas. Alternativt kan Uppdragstagaren föreslå annan Uppdragstagare för uppdraget. Förslag på ny Uppdragstagare ska i sådant fall godkännas av Beställaren. Om Beställaren godkänner den nya uppdragstagaren ska följande göras:

  1. i) Beställaren ska registrera ett nytt uppdrag i plattformen där den nya uppdragstagaren ansöker.
  2. ii) Det ursprungliga registrerade uppdraget ska makuleras i plattformen.

Om det uppstår oenighet om, eller klagomål på utfört uppdrag mellan Beställaren och Uppdragstagaren ska Beställaren reklamera detta skriftligen till Work pilots på info@workpilots.com. Reklamation ska ske senast fem (5) dagar från det att Uppdragstagaren anmält uppdraget genomfört. Om Beställaren får kännedom om en brist på utfört uppdrag efter denna tidpunkt ska reklamation ske inom fem (5) dagar från det att bristen uppdagats. Om längre reklamationsfrister följer av tvingande lagstiftning i det enskilda fallet, tillämpas istället den reklamationsfristen.

När Uppdragstagaren har utfört uppdraget ska Uppdragstagaren bekräfta detta till Work Pilots, varefter Beställaren ska godkänna det utförda uppdraget. Betalningsskyldigheten inträder i samband med att Beställarens godkännande. Utan begränsning av det föregående ska Beställaren anses ha godkänt uppdraget, och därmed även betalningsskyldigheten, om inte reklamation skett inom fem (5) dagar efter det att Uppdragstagaren bekräftat uppdraget slutfört.

Både Beställaren och Uppdragstagaren kan ge feedback på den andre i plattformen efter avslutat uppdrag. Den feedback som anges i plattformen övervakas inte eller granskas av Work Pilots. Användare kan emellertid fritt anmäla olämplig feedback till info@workpilots.se. Work Pilots förbehåller sig rätten att radera olämplig feedback i plattformen.

Om inte annat har överenskommits parterna emellan åtar sig Beställaren att betala full avgift även om uppdraget slutförts med mindre tidsåtgång än vad Beställaren ursprungligen angivit för uppdraget.

Om Beställaren avbryter eller avbeställer uppdraget senare än tjugofyra (24) timmar från överenskommen starttidpunkt åligger det Beställaren att erlägga full betalning och avgift för uppdraget. Avbryter eller avbeställer Beställaren uppdraget tidigare än tjugofyra (24) timmar från överenskommen starttidpunkt kan parterna särskilt överenskomma om ersättning för det uteblivna uppdraget.

Eventuell förlängning av uppdraget mellan Beställaren och Uppdragstagaren ska hanteras i plattformen.

Särskild överenskommelse mellan Work Pilots och Beställaren

I händelse av att Work Pilots och Beställaren ingått särskild skriftlig överenskommelse och de villkoren går emot de allmänna villkoren ska den särskilda överenskommelsen ha företräde. De allmänna villkoren ska ha en utfyllande funktion om den skriftliga överenskommelsen inte reglerat en fråga som regleras i de allmänna villkoren.

 

Avsnitt 3 – Generella villkor mellan Work Pilots och Uppdragstagaren

Beställning och utförande av ett uppdrag

Beställaren beställer ett uppdrag genom att registrera detta i plattformen. Uppdragstagaren får notifieringar om lämpliga uppdrag utifrån angivna intresseområden och kunskap/erfarenhet. Ett publicerat uppdrag i plattformen är endast synligt för en Uppdragstagare om det ska utföras inom dennes angivna upptagningsområde. Uppdragstagare kan anmäla sitt intresse för att utföra ett uppdrag men det är Beställaren som slutligt väljer lämplig Uppdragstagare för uppdraget. I samband med Beställarens val av Uppdragstagare uppstår en slutlig bekräftelse mellan Uppdragstagaren och Beställaren. Uppdragstagaren är skyldig att ange sin ålder till Beställaren om Beställaren efterfrågar detta och uppdraget har särskilda villkor, t.ex. minimiålder.

Genom intresseanmälan för ett uppdrag åtar sig Uppdragstagaren att genomföra uppdraget om Beställaren slutligen väljer denne. Uppdragstagaren har det fulla ansvaret för uppdragets utförande och förbinder sig att, utan begränsning av 4 kapitlet 1 § Skadeståndslagen (1972:207), hålla Work Pilots skadeslösa avseende alla typer av ersättningskrav som riktas mot Work Pilots med anledning av uppdragets utförande.Uppdragstagaren kan avbryta sin intresseanmälan så länge uppdraget är aktivt och ansökningsbart i plattformen.

När Uppdragstagaren genomför ett uppdrag för en Beställares räkning är Uppdragstagaren visstidsanställd hos Work Pilots för den särskilt angivna uppdragstiden. Anställningsformen är en allmän visstidsanställning enligt 5 § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Visstidsanställningens längd motsvaras av uppdragets längd som alltid ska anges för varje enskilt fall. Om en ny uppdragsperiod påbörjas, inleds en ny allmän visstidsanställning. Anställningen upphör sista anställningsdag, som sammanfaller med den sista dagen i det aktuella uppdraget, utan föregående uppsägning. Mellan olika uppdrag finns inget anställningsförhållande mellan parterna och Uppdragstagaren kan fritt ta anställning hos annan.

Om Uppdragstagaren på grund av sjukdom inte kan genomföra ett överenskommet uppdrag ska denne omgående utan dröjsmål underrätta Beställaren om detta och parterna ska därefter hantera situationen som ovan angetts.

Uppdragstagaren ska genomföra uppdraget självständigt utan Beställarens direkta arbetsledning och övervakning. Vid behov har dock Beställaren rätt att granska och vägleda Uppdragstagaren i syfte att säkerställa att resultatet blir det som ursprungligen överenskommits.

Efter utfört uppdrag ska Uppdragstagaren meddela detta till Work Pilots varefter Beställaren ska godkänna utfört uppdrag. Work Pilots förbehåller sig rätten att inte erlägga ersättningen förrän Beställaren har godkänt utfört uppdrag. Om Beställaren inte godkänner utfört uppdrag får och kan Uppdragstagaren kontakta Beställaren för att diskutera lämplig ersättning för utfört uppdrag. Om parterna inte kan enas kan Uppdragstagaren kontakta Work Pilots via info@workpilots.com.

Både Beställaren och Uppdragstagaren kan ge feedback på den andre i plattformen efter avslutat uppdrag. Den feedback som anges i plattformen övervakas inte eller granskas av Work Pilots. Användare kan emellertid fritt anmäla olämplig feedback till info@workpilots.se. Work Pilots förbehåller sig rätten att radera olämplig feedback i plattformen.

Betalning för utfört uppdrag

Uppdragstagarens lön för uppdraget ska normalt utbetalas senast tretio (30) dagar efter utfört och godkänt uppdrag. Vid utbetalning ska Work Pilots säkerställa att lagstadgade skatter och sociala avgifter inbetalas för Uppdragstagarens räkning. Utföraren är jämlikt semesterlagen § 5 inte berättigad till semesterledighet under anställningen. Uppdragstagaren erhåller dock semestersättning om tolv (12) procent av lönen, vilken ingår som en del av den totalt utbetalda ersättningen. Ersättning utgår inte för övertids/mertidsarbete, restid och obekväm arbetstid. Uppdragstagaren erhåller lagstadgade pensions- och försäkringsförmåner i och med att Work Pilots erlägger vid var tid gällande sociala avgifter.

Om inte annat har överenskommits parterna emellan åtar sig Beställaren att betala full avgift även om uppdraget slutförts med mindre tidsåtgång än vad Beställaren ursprungligen angivit för uppdraget.

Om Beställaren avbryter eller avbeställer uppdraget senare än tjugofyra (24) timmar från överenskommen starttidpunkt åligger det Beställaren att erlägga full betalning och avgift för uppdraget. Avbryter eller avbeställer Beställaren uppdraget tidigare än tjugofyra (24) timmar från överenskommen starttidpunkt kan parterna särskilt överenskomma om ersättning för det uteblivna uppdraget.

Eventuell förlängning av uppdraget mellan Beställaren och Uppdragstagaren ska hanteras i plattformen.

Särskild överenskommelse mellan Work Pilots och Uppdragstagaren

I händelse av att Work Pilots och Beställaren ingått särskild skriftlig överenskommelse och de villkoren går emot de allmänna villkoren ska den särskilda överenskommelsen ha företräde. De allmänna villkoren ska ha en utfyllande funktion om den skriftliga överenskommelsen inte reglerat en fråga som regleras i de allmänna villkoren.