WORK PILOTS OY:N TOIMEKSIANTOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

I. Yleiset ehdot

Work Pilots Oy:n (”WorkPilots”) tuottaman ja ylläpitämän Work Pilots toimeksiantopalvelun (”Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”). Palveluun sovelletaan lisäksi Work Pilots Oy:n tietosuojalauseketta ja Honkio–maksupalvelun käyttöehtoja. Kaikki Palvelua käyttävät vakuuttavat tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja Palvelun käyttö edellyttää niiden noudattamista ja niihin sitoutumista.

Määritelmät

Näissä Käyttöehdoissa:

  • ”Tilaajalla” tarkoitetaan henkilöä tai yhteisöä, joka ostaa ja maksaa Palvelussa välitetyn palvelun;
  • ”Toimeksiannolla” tarkoitetaan Tilaajan Palvelun kautta tilaamaa palvelukokonaisuutta;
  • ”Suorittajalla” tarkoitetaan henkilöä tai yhteisöä, joka vastaa Toimeksiannon suorittamisesta ja toteutuksesta.

 

Tilaaja ja Suorittaja ovat yhdessä ”Käyttäjä” tai ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”.

Käyttäjän ja WorkPilotsin välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä Palvelussa. Uudet ehdot korvaavat aikaisemmin voimassa olleet Palvelun käyttöehdot.

Käyttöehtojen rakenne

Näiden Käyttöehtojen rakenne on kolmiosainen seuraavasti:

  • Käyttöehtojen ensimmäinen osa (I. Yleiset ehdot) koskee kunkin Käyttäjän ja Work Pilotsin välistä sopimussuhdetta
  • Käyttöehtojen toinen osa (II. Tilaajaa koskevat ehdot) koskee Tilaajan ja Work Pilotsin välistä sopimussuhdetta
  • Käyttöehtojen kolmas osa (III. Suorittajaa koskevat ehdot) koskee Suorittajan ja Work Pilotsin välistä sopimussuhdetta.

 

Yhteistyön juridinen luonne

Palvelun käyttö muodostaa sopimussuhteen Work Pilotsin ja Käyttäjän välille. Tilaajan ja Suorittajan välille ei muodostu sopimussuhdetta.

Käyttöoikeus Palveluun

Käyttäjä saa näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden Palveluun. Käyttäjä tiedostaa, että Palvelun käyttöoikeus ei sisällä oikeutta Palvelun ohjelmistoon (lähdekoodi).

Käyttäjän WorkPilotsilta mahdollisesti käyttöönsä saamat Palvelun käytön mahdollistavat ja siihen liittyvät tunnisteet, kuten Palvelun käyttäjätunnus, salasana ja muut, säilyvät WorkPilotsin omistuksessa, eikä Käyttäjällä ole oikeuksia niihin sen jälkeen, kun hänen käyttöoikeutensa Palveluun on päättynyt. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta (mukaan lukien edellä mainitut Palvelun tunnisteet) kolmannelle osapuolelle ilman WorkPilotsin etukäteistä kirjallista suostumusta.

Palveluun rekisteröityminen ja sen käyttäminen

Palveluun Tilaajaksi voi rekisteröityä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Edellytyksenä Tilaajan rekisteröitymiselle Palveluun on, että Tilaaja ilmoittaa Palveluun maksukorttitietonsa.

Suorittajaksi voi rekisteröityä myös alle 18 vuotiaat, huomioiden että 14 vuotta täyttänyt, mutta alle 15–vuotias henkilö voi rekisteröityä ja käyttää Palvelua vain vanhemman tai huoltajan suostumuksella nuorten työntekoa koskevien säännösten mukaisesti. Rekisteröitymällä Palveluun Tilaajana Käyttäjä vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen tai Suorittajana Käyttäjä vakuuttaa olevansa yli 15-vuotias tai 14-15 vuotias ja että on rekisteröitynyt Palveluun vanhemman tai huoltajan luvalla edellä olevan mukaisesti. Suorittaja ja Tilaaja vastaavat siitä, että he huomioivat alle 18-vuotiaita työntekijöitä koskevat erityissäännökset.

Palveluun rekisteröityminen edellyttää WorkPilots-tilin luomista Käyttäjän käytössä olevalla sähköpostiosoitteella, omilla henkilötiedoilla tai, Käyttäjän rekisteröityessä oikeushenkilön (esim. yhtiön) nimissä, kyseisen oikeushenkilön virallisilla tiedoilla ja sen oikeushenkilön edustamisoikeudella.

Käyttäjän tulee rekisteröityessään Palveluun luoda salasanalla ja mobiilissa PIN-koodilla suojattu käyttäjätunnus, jonka avulla Käyttäjä voi kirjautua Palveluun. Salasana ja käyttäjätunnus ovat henkilökohtaisia, eikä Käyttäjä saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle taholle, taikka oikeushenkilön puolesta rekisteröityessä oikeushenkilön ulkopuolisille.

Palvelun peruskäyttö on Käyttäjälle maksutonta. Lisäpalveluiden hinnoittelusta sovitaan erikseen. Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa.

Käyttäjä vastaa itse omalla kustannuksellaan kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista, mukaan lukien tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista, laitteisiin ja ohjelmistoihin tarvittavista muutoksista sekä mahdollisten tarvittavien ylimääräisten vakuutusten ottamisesta.

Palvelussa on voimassa toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa henkilö- ja esinevahinkoja 1 000 000 € asti kulloinkin voimassa olevien vakuutusehtojen mukaisesti. Lisäksi toiminnan vastuuvakuutuksen laajennus korvaa vakuutetun hallussa, käsiteltävänä tai huolehdittavana olevalle omaisuudelle aiheutetun äkillisen ja odottamattoman esinevahingon enintään 10 000 € /vahinko.

Palvelussa on voimassa ryhmätapaturmavakuutus, joka voi kattaa Toimeksiannon yhteydessä Suorittajalle tapaturman aiheuttamia vahinkoja ryhmätapaturmavakuutuksen ehtojen ja korvausmäärien mukaisesti seuraavasti: Hoitokulut enintään 8,500€, Pysyvä haitta enintään 50,000€, Kuolemantapauskorvaus 50,000€.

Mahdollisissa vahinkotilanteissa ota yhteyttä info@workpilots.fi.

Käyttäjän yleiset velvollisuudet ja vastuut sekä WorkPilotsin oikeudet puuttua Palvelun käyttöön

Käyttäjä vakuuttaa, että hänen Palveluun rekisteröimänsä tiedot ovat paikkansapitävät ja oikeat, ja sitoutuu pitämään Palveluun rekisteröimänsä tiedot ajan tasalla. Käyttäjä vastaa profiilinsa sisällöstä sekä profiilin ja Palvelun asianmukaisesta käytöstä ja Käyttäjä on vastuussa kaikesta tunnisteillaan tapahtuvasta käytöstä. Käyttäjän luodessa WorkPilots-tilin oikeushenkilön nimissä, Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on valtuudet ja kelpoisuus rekisteröidä yhtiö Palveluun. Jos tunnisteet katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen tahon haltuun, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta viipymättä WorkPilotsin asiakaspalveluun osoitteessa info@workpilots.fi. WorkPilotsilla on tällöin oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun.

Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua WorkPilotsin tai kolmannen tahon oikeuksia loukaten. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä (esimerkiksi linkittämällä) Palvelun kautta aineistoa tai viestejä, jotka rikkovat kolmannen osapuolen omistus-, tekijän- tai muita oikeuksia, on loukkaavaa, lain tai muutoin hyvän tavan vastaista taikka WorkPilotsille, muille Käyttäjille tai kolmannelle taholle haitallista tai vahingollista tai voi aiheuttaa häiriötä tai muuta kohtuutonta haittaa Palveluun, muille Käyttäjille tai kolmannelle taholle. Käyttäjä vastaa kaikista edellä mainitun kaltaisella toiminnalla aiheuttamistaan välillisistä ja välittömistä vahingoista WorkPilotsille ja kolmansille tahoille. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Palvelussa julkaisemaansa materiaaliin sekä muuhun aineistoon, jonka hän lähettää, välittää tai tallentaa Palveluun.

Käyttäjä vastaa kaikista mahdollisista vaatimuksista, jotka kolmas taho esittää WorkPilotsia kohtaan ja jotka johtuvat Käyttäjän Palvelun käytöstä. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan WorkPilotsille sekä kolmansille osapuolille aiheutuneen vahingon, joka on seurausta Käyttäjän lain, viranomaisten määräysten tai ohjeiden taikka näiden Käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta.

WorkPilotsilla on oikeus harkintansa mukaan ilman eri ilmoitusta estää Palvelun käyttö sekä poistaa Palvelusta aineisto, joka sen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai saattaa olla vahingollista WorkPilotsille, Palvelulle, toiselle Käyttäjälle tai kolmannelle taholle.

WorkPilotsin rooli toimeksiannoissa

WorkPilots ei vastaa mahdollisesta lisätyöstä tai muustakaan seikasta (esim. peruutukset ja takuut, Toimeksiannon suorittaminen ja sen laajuus, laatu ja aikataulu), joista Osapuolet ovat suullisesti tai muutoin Palvelun ulkopuolella sopineet keskenään. WorkPilots ei vastaa siitä, miten Toimeksiantoon liittyvää aineistoa käytetään, eikä siitä, miten ja millä ehdoilla Toimeksiannon perusteella syntyneitä tuloksia hyödynnetään. Mikäli Osapuolet sopivat alkuperäisen työn lisäksi lisätyöstä tulee tämäkin lisätyö sopia Palvelun kautta.

Workpilots ei ole vastuussa Käyttäjistä tai heidän luotettavuudestaan, eikä WorkPilots ole korvausvelvollinen tapaturmista, esinevahingoista tai mistään muista vahingoista, jotka tapahtuvat Toimeksiantojen aikana tai niihin perustuen Käyttäjän taholta. WorkPilots ei vastaa Käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat Osapuolten välisestä toiminnasta eivätkä millään tavalla liity Palvelun toimivuuteen tai sen ylläpitoon.

Vastuunrajoitukset

Käyttäjä tiedostaa vastaanottavansa Palvelun ja käyttävänsä Palvelua täysin omalla vastuullaan lain mahdollistamassa laajuudessa. WorkPilots ei vastaa Palvelun sisällöstä (mukaan lukien Käyttäjän profiilissa olevat tiedot sekä linkit kolmansien tahojen verkkosivuille), sen oikeellisuudesta tai paikkansapitävyydestä, lukuun ottamatta sen Palveluun itse tuottamaa sisältöä.

WorkPilots pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. WorkPilots ei kuitenkaan anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä myöskään takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Palvelu ja sen sisältö esitetään tässä sellaisena kuin se on, ja Käyttäjä käyttää WorkPilotsin tuottamia tai välittämiä palveluja omalla vastuullaan. WorkPilots ei takaa Palvelun kartta- ja reittipalvelun virheettömyyttä eikä vastaa kartta- ja reittipalvelussa mahdollisesti olevien puutteiden tai virheiden Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kuluista tai vahingoista. WorkPilots ei myöskään vastaa Palvelun käyttöön liittyvistä tietoturvallisuusriskeistä tai Palvelun sisällön oikeellisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

WorkPilots ei vastaa vahingosta, joka syntyy Käyttäjälle tai kolmannelle taholle Palvelun keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä, käytön estymisestä, lopettamisesta tai muista puutteista Palvelussa tai sen sisällössä, eikä myöskään mahdollisista Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

WorkPilots ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta Palvelun tai muun siihen liittyvän toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Muutokset Palvelussa

WorkPilotsilla on oikeus milloin tahansa muuttaa Käyttöehtoja tai Palvelua, mukaan lukien Palvelun laskutusperusteita, palvelumaksuja tai työkorvauksen suuruutta. Olennaisista muutoksista tiedotetaan Käyttäjälle Palvelun välityksellä tai muulla WorkPilotsin sopivaksi katsomalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu, tai erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä muutosten voimaantulon jälkeen, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

WorkPilotsillä on aina halutessaan oikeus ilman korvausvelvollisuutta lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus poistaa Palvelu tai sen osia (muun muassa, näihin kuitenkaan rajoittumatta, Palvelun sisältöä, rakennetta, ulkoasua ja ohjelmistoja). Tällöin WorkPilots ilmoittaa Palvelun lopettamisesta mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Jos muutokset edellyttävät muutoksia Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Käyttäjän toimesta, WorkPilots pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen, mutta WorkPilots ei ole vastuussa Käyttäjän edellyttämistä toimenpiteistä tai niiden kustannuksista.

Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkisoikeudellinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, WorkPilotsilla on oikeus välittömästi muuttaa Palvelussa ilmoitettuja hintoja vastaavasti ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla.

Linkit muille sivustoille

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmansien tahojen palveluihin. Tällaisiin kolmannen tahon tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen tahon käyttö- ja muita ehtoja, eikä WorkPilots vastaa näiden sivustojen sisällöstä.

Käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle, edellyttäen, että linkitys on lainmukainen eikä se vahingoita tai oikeudettomasti hyödynnä WorkPilotsin mainetta. Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kiellettyä ilman WorkPilotsin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. WorkPilots pidättää itsellään oikeuden poistaa omatoimisesti Käyttäjän luomia linkkejä, jotka eivät WorkPilotsin käsityksen mukaan ole näiden Käyttöehtojen mukaisia ilmoittamatta tästä erikseen Käyttäjälle.

Tietosuoja ja evästeet

WorkPilots käsittelee Käyttäjien henkilötietoja Work Pilots Oy:n tietosuojalausekkeen sekä yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröitymällä Palveluun Käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa sille, että WorkPilots saa käyttää hänen henkilötietojaan markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta, sähköiseen suoramarkkinointiin tietoyhteiskuntakaaren (917/2014, muutoksineen) 200 §:n nojalla sekä luovuttamaan henkilötietoja kolmansille osapuolille, myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

Immateriaalioikeudet

WorkPilots omistaa kaikki Palvelun ja sen osien oikeudet (muun muassa tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet). Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. WorkPilots pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön ja siihen tehtyihin muutoksiin. Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy sen, ettei Käyttäjälle siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä Käyttöehdoissa nimenomaisesti mainitut oikeudet.

Palveluun sisältyvän aineiston ja Palvelun ilmoitusten ulkopuolinen käyttö tai julkaiseminen on kiellettyä ilman WorkPilotsin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Julkaisemalla tietoa Palveluun Käyttäjä myöntää WorkPilotsille maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, jatkuvan, ei-yksinomaisen, siirrettävän, rojaltivapaan käyttöoikeuden tietoon, sekä oikeuden luovuttaa edelleen, käyttää, välittää tai muulla tavoin hyödyntää julkaistua tietoa kaikin tavoin. WorkPilotsilla on oikeus oman harkintansa mukaan ja korvauksetta käyttää, uudelleenjulkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Käyttäjän Palvelun kautta lähettämää tai välittämää aineistoa WorkPilotsin liike-, tiedonvälitys-, pr- tai muussa toiminnassa.

Voimassaolo

Käyttöehdot ja Käyttäjän käyttöoikeus ovat voimassa toistaiseksi.

Käyttäjä voi lopettaa käyttöoikeutensa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@workpilots.fi. WorkPilotsilla on tällöin oikeus säilyttää Käyttäjätietoja siinä laajuudessa kuin on tarpeen Palveluun liittyvien muiden velvoitteiden, eri säännösten (ml kirjanpitolainsäädäntö) ja WorksPilotin määrittämien perusteiden vuoksi.

WorkPilots voi välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta perua myönnetyn käyttöoikeuden tai muutoin rajoittaa Käyttäjän oikeutta käyttää Palvelua, mikäli Käyttäjä on WorkPilotsin käsityksen mukaan toiminut tai toimii olennaisesti Käyttöehtojen taikka lain tai hyvän tavan vastaisesti. Tällaisessa tilanteessa Käyttäjä ei ole oikeutettu mihinkään Toimeksiantoon liittyviin mahdollisiin maksunpalautuksiin.

Käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta jäävät voimaan Käyttöehtoihin perustuvat omistus- ja tekijänoikeudet, oikeus vahingonkorvaukseen sekä vastuunrajoitukset niin kauan kuin niillä on merkitystä WorkPilotsille. Käyttöoikeuden lakkaaminen ei myöskään vapauta Käyttäjää niiden palveluiden tai suoritusten maksuvelvollisuudesta, joiden peruste on syntynyt ennen käyttöoikeuden lakkaamista.

Muut ehdot

Palveluun sovelletaan näiden Käyttöehtojen lisäksi Work Pilots Oy:n tietosuojalauseketta sekä Honkio–maksupalvelun käyttöehtoja. Mikäli näiden Käyttöehtojen ja edellä mainittujen ehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti jälkimmäisiä ehtoja.

WorkPilotsilla on oman harkintansa mukaan oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle taholle ilmoittamalla tästä Käyttäjälle Palvelussa tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

Yhteydenotot

Näitä Käyttöehtoja ja Palvelua koskevat mahdolliset tiedustelut ja ilmoitukset tulee toimittaa sähköpostiosoitteeseen info@workpilots.fi.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

Palveluun ja Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Käyttöehtoja koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.

Jos Tilaajan ja Suorittajan välillä on erimielisyyttä suoritetun Toimeksiannon laadusta tai kestosta, Käyttäjän tulee reklamoida asiasta kirjallisesti osoitteeseen info@workpilots.fi viiden (5) päivän sisällä Toimeksiannon suorittamisesta. Mikäli reklamaation kohteena oleva asia tulee ilmi vasta tämän jälkeen, Käyttäjän tulee reklamoida asiasta viiden (5) päivän sisällä siitä, kun asia tuli hänen tietoonsa.

Tilaajan ja Suorittajan välisissä erimielisyystilanteissa WorkPilots pyrkii ohjaamaan Osapuolia saavuttamaan sovinnollisen ratkaisun asiassa, esimerkiksi ohjeistamalla Tilaajaa sopimaan Suorittajan kanssa Toimeksiannon laadun korjauksesta tai toisen työn suorittajan toimittamisesta korvaamaan ensimmäisen Suorittajan, taikka palauttamalla Tilaajalle palvelumaksun, joko osittain tai kokonaan, WorkPilotsin ja Tilaajan välillä erikseen sovitun mukaisesti. WorkPilots ei kuitenkaan miltään osin vastaa edellä mainittujen toimenpiteiden asianmukaisesta toteutumisesta.

Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.

Kuluttajansuoja

Näillä Käyttöehdoilla ei rajoiteta Käyttäjälle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

 

II. Tilaajaa koskevat ehdot

Toimeksiannon tilaaminen ja suorittaminen prosessina

Tilaaja tilaa Toimeksiannon jättämällä toimeksiantoilmoituksen Palveluun. Tilaaja vakuuttaa, että hän on oikeutettu tarjoamaan Palvelussa ilmoittamansa toimeksiannon. Tilaajan toimeksiantoilmoitus pyritään julkaisemaan Palvelussa mahdollisimman pian. WorkPilotsillä on oikeus muokata toimeksiantoilmoitusta tai olla kokonaan julkaisematta sitä, jos WorkPilots katsoo, että ilmoitus on harhaanjohtava tai loukkaava, sisältää asiaankuulumatonta aineistoa, on näiden Käyttöehtojen vastainen tai ei muusta syystä ole julkaistavissa Palvelussa.

Tilaajan toimeksiantoilmoitus näkyy potentiaaliselle Toimeksiannon suorittajalle, mikäli Toimeksianto sijaitsee suorittajan määrittelemällä etäisyydellä. Suorittaja voi hakea avoimiin toimeksiantoihin ja Tilaaja valitsee ilmoittautuneiden joukosta Suorittajan. Toimeksianto syntyy, kun sekä Tilaaja että Suorittaja ovat hyväksyneet Toimeksiannon.

Tilaaja maksaa Toimeksiannosta Palvelussa ilmoitetun palvelumaksun (sis. ALV). Tilatusta Toimeksiannosta veloitetaan Suorittajan valinnan yhteydessä katevaraus Tilaajan Palveluun rekisteröidyltä ja palvelussa hyväksytyiltä maksukortilta. Palvelun käyttö edellyttää täten Tilaajan maksukorttia ja sen käyttöä.  Palvelun käyttö voi myös tapahtua erillisellä laskutussopimuksella (maksuaika 14 päivää netto) tai käyttämällä Tilaajan ansaitsemia, saatuja tai ostamia bonuspisteitä (PilotPoints). Palvelumaksu veloitetaan tai laskutetaan Tilaajalta, kun Suorittaja on vahvistanut Toimeksiannon suoritetuksi.

Tilaajan on katsottu sitovasti tilanneen Toimeksiannon ja sitoutuneen maksamaan siitä ilmoitetun palvelumaksun, kun Tilaaja on valinnut Toimeksiannolle Suorittajan Palvelun kautta. Jos Tilaaja peruu Toimeksiannon alle 24 tuntia Toimeksiannon sovitusta alkamisajankohdasta, Tilaaja maksaa Toimeksiannosta palvelumaksun kokonaisuudessaan ellei erikseen sovita muuta. Mikäli Tilaaja ei valitse lainkaan Suorittajaa Toimeksiantoon, Tilaajalta veloitetaan erillinen Palvelussa ilmoitettu ilmoitusmaksu.

Toimeksiannon suorittamisen jälkeen Suorittaja vahvistaa Toimeksiannon suoritetuksi Palveluun, minkä jälkeen Tilaaja hyväksyy suoritetun Toimeksiannon. Mikäli Tilaaja ei ole hyväksynyt suoritettua Toimeksiantoa taikka reklamoinut siitä viiden (5) päivän sisällä Toimeksiannon suorittamisesta, Toimeksianto katsotaan hyväksytyksi ja Tilaaja on velvollinen maksamaan Toimeksiannosta sovitun työkorvauksen kokonaisuudessaan.

Tilaaja ja Suorittaja voivat antaa toisilleen palautetta Palvelun kautta, ja he vastaavat antamansa palautteen oikeellisuudesta ja asianmukaisuudesta.

Työkorvauksen maksaminen

Tilaaja suorittaa Toimeksiannosta työkorvauksen Palvelussa ilmoitetun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Työkorvaus veloitetaan tai laskutetaan Tilaajalta Toimeksiannon hyväksymistä seuraavana maksupäivänä. Elleivät Osapuolet sovi toisin keskenään, Tilaaja sitoutuu suorittamaan Toimeksiannosta sovitun työkorvauksen kokonaisuudessaan siitä huolimatta, että Suorittajan lopullinen työmäärä alittaisi Toimeksiannossa sovitun työmäärän. Mikäli Tilaajaa peruu Toimeksiannon alle 24 tuntia Toimeksiannon sovitusta alkamisajankohdasta, Tilaaja on velvollinen maksamaan puolet (50 %) Toimeksiannosta sovitusta työkorvauksesta. Mikäli Toimeksiantoa on tarvetta laajentaa alkuperäisesti sovitun mukaisesta, Work Pilots sopii erikseen Tilaajan ja Suorittajan kanssa tästä sekä lisätyöstä maksettavasta korvauksesta.

 

III. Suorittajaa koskevat ehdot

Toimeksiannon tilaaminen ja suorittaminen prosessina

Tilaaja tilaa Toimeksiannon Palvelussa julkaisemansa toimeksiantoilmoituksen kautta. Suorittaja näkee Palvelussa toimeksiantoilmoituksia, jotka vastaavat Suorittajan Palvelussa itse määrittelemiä kiinnostuksen ja osaamisen kohteita. Tilaajan toimeksiantoilmoitus näkyy potentiaaliselle Suorittajalle, mikäli toimeksianto sijaitsee Suorittajan määrittelemällä etäisyydellä. Suorittaja voi hakea avoimiin toimeksiantoihin ja Tilaaja valitsee haluamansa avoimeen toimeksiantoon ilmoittautuneen Suorittajan. Toimeksianto syntyy, kun Tilaaja on valinnut Suorittajan tehtävään ja kun Tilaaja ja Suorittaja ovat hyväksyneet Toimeksiannon.

Hakemalla Toimeksiannon suorittajaksi Suorittaja sitoutuu suorittamaan Toimeksiannon, mikäli Tilaaja valitsee hänet Toimeksiannon suorittajaksi. Suorittaja voi perua hakunsa toimeksiantoon niin kauan kuin Toimeksianto on edelleen avoimena Palvelussa.

Toimeksiannon aikana Suorittaja työskentelee itsenäisesti ilman Tilaajan johtoa ja valvontaa. Muutoin kuin kulloinkin sovittua Toimeksiantoa suorittaessaan Suorittaja ei ole Tilaajan käytettävissä eikä myöskään tämän johdon alaisena. Tilaaja voi kuitenkin valvoa toimeksiannon edistymistä ja varmistaa ohjeillaan, että työn lopputulos on sovitun mukainen. Jos Suorittajalle ilmenee este Toimeksiannon suorittamisessa (esim. sairaus), Tilaaja ja Suorittaja voivat sopia Toimeksiannolle uuden ajankohdan. Vaihtoehtoisesti Suorittaja voi järjestää itselleen Tilaajan hyväksymän sijaisen suorittamaan Toimeksiannon. Mikäli Tilaaja hyväksyy ehdotetun sijaisen, Tilaaja luo uuden toimeksiannon joka vastaa muuttuneita olosuhteita sekä peruu edellisen toimeksiannon.

Toimeksiannon suorittamisen jälkeen Suorittaja vahvistaa Toimeksiannon suoritetuksi Palveluun, minkä jälkeen Tilaaja hyväksyy suoritetun Toimeksiannon. Mikäli Tilaaja ei ole hyväksynyt suoritettua Toimeksiantoa taikka reklamoinut siitä viiden (5) päivän sisällä Toimeksiannon suorittamisesta, Toimeksianto katsotaan hyväksytyksi ja Tilaaja on velvollinen maksamaan Toimeksiannosta sovitun työkorvauksen kokonaisuudessaan.

Tilaaja ja Suorittaja voivat antaa toisilleen palautetta Palvelun kautta, ja he vastaavat antamansa palautteen oikeellisuudesta ja asianmukaisuudesta.

Työkorvauksen maksaminen

Tilaaja suorittaa Toimeksiannosta työkorvauksen Palvelussa ilmoitetun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Työkorvaus maksetaan Suorittajalle vähennettynä ennakonpidätysprosentilla, jonka Suorittaja on ilmoittanut Palveluun profiilitietoihinsa. WorkPilots tilittää työkorvauksen Suorittajalle 14 päivän kuluessa Tilaajan hyväksyttyä Toimeksiannon. WorkPilots raportoi työkorvaukset ja ennakonpidätykset verottajalle kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Elleivät Osapuolet sovi toisin keskenään, Tilaaja sitoutuu suorittamaan Toimeksiannosta sovitun työkorvauksen kokonaisuudessaan siitä huolimatta, että Suorittajan lopullinen työmäärä alittaisi Toimeksiannossa sovitun työmäärän. Mikäli Tilaaja peruu Toimeksiannon alle 24 tuntia Toimeksiannon sovitusta alkamisajankohdasta, eikä uutta ajankohtaa saada sovituksi, Suorittajalla on oikeus puoleen (50 %) Toimeksiannosta sovitusta työkorvauksesta tai vähintään yhden tunnin korvaus. Mikäli Toimeksiantoa on tarvetta laajentaa alkuperäisesti sovitun mukaisesta, Work Pilots sopii erikseen Tilaajan ja Suorittajan kanssa tästä sekä lisätyöstä maksettavasta korvauksesta.