WORK PILOTS OY:N ALUSTAN KÄYTTÖEHDOT

Yleiset ehdot

Work Pilots Oy:n (”WorkPilots”) tuottaman ja ylläpitämän WorkPilots palvelun (”Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”). Palveluun sovelletaan lisäksi Work Pilots Oy:n tietosuojalauseketta sekä Alustakumppanin (palveluntarjoaja käyttäjälle) erillisiä käyttöehtoja. Palvelun käyttö edellyttää Käyttöehtojen hyväksymistä ja noudattamista. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Käyttäjän ja WorkPilotsin ja käyttäjän ja Alustakumppanin välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Uudet ehdot korvaavat aikaisemmin voimassa olleet Palvelun käyttöehdot.

Mikäli Käyttäjä on oikeushenkilö, Käyttäjää edustava henkilö vakuuttaa Palvelun käytöllä tai Palveluun rekisteröitymisellä olevansa oikeutettu edustamaan oikeushenkilöä.

Määritelmät

Näissä Käyttöehdoissa:

  • ”Alustakumppanilla” tarkoitetaan organisaatiota joka on ottanut käyttöönsä oman brändatyn alustan WorkPilots palvelusta.
  • ”Tilaajalla” tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka hankkii tai yrittää hankkia tiettyä palvelukokonaisuutta Suorittajalta Palvelun kautta;
  • ”Toimeksiannolla” tarkoitetaan Tilaajan Palvelun kautta Suorittajalta tilaamaa palvelukokonaisuutta;
  • ”Suorittajalla” tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa Toimeksiannon suorittamisesta ja toteutuksesta.

Tilaaja ja Suorittaja ovat yhdessä ”Käyttäjä” tai ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”.

 

Yhteistyön juridinen luonne

Palvelun käyttö muodostaa sopimussuhteen lähtökohtaisesti Alustakumppanin ja Käyttäjän välille Alustakumppanin käyttöehtojen mukaisesti ellei erikseen muuta sovittuna Alustakumppanin ehdoissa.

Käyttöoikeus Palveluun

Käyttäjä saa näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden Palveluun Toimeksiantojen hankkimista tai suorittamista varten. Käyttäjä tiedostaa, että Palvelun käyttöoikeus ei sisällä oikeutta Palvelun ohjelmistoon (lähdekoodi).

Käyttäjän WorkPilotsilta mahdollisesti käyttöönsä saamat Palvelun käytön mahdollistavat ja siihen liittyvät tunnisteet, kuten Palvelun käyttäjätunnus ja salasana, säilyvät WorkPilotsin omistuksessa, eikä Käyttäjällä ole oikeuksia niihin sen jälkeen, kun hänen käyttöoikeutensa Palveluun on päättynyt. Käyttäjän näiden Käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus Palveluun on henkilökohtainen. Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta tai ilmaista käytön mahdollistavia tunnisteita kolmannelle osapuolelle ilman WorkPilotsin etukäteistä kirjallista suostumusta.

Palveluun rekisteröityminen ja sen käyttäminen

Palveluun Tilaajaksi voi rekisteröityä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Rekisteröitymällä Palveluun Tilaajana Käyttäjä vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen.

Palveluun Suorittajaksi voivat rekisteröityä 15-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt. Tästä huolimatta alle 15-vuotias henkilö, joka on täyttänyt 14 vuotta, voi rekisteröityä ja käyttää Palvelua huoltajan suostumuksella nuorten työntekoa koskevien säännösten mukaisesti. Rekisteröitymällä Palveluun Suorittajana Käyttäjä vakuuttaa olevansa i) 15-vuotias tai sitä vanhempi tai ii) 14 vuotta täyttänyt mutta alle 15-vuotias, jonka huoltaja on antanut Palvelun käyttämiselle ja Toimeksiantojen suorittamiselle suostumuksensa. Rekisteröitymällä Palveluun ja käyttämällä Palvelua Suorittajalla on kaikki tarvittavat viranomaisluvat (kuten työntekijän oleskelulupa), joita Toimeksiantojen suorittaminen Suorittajan kohdalla edellyttää.

Käyttäjän tulee rekisteröityessään Palveluun luoda salasanalla ja mobiilissa PIN-koodilla suojattu käyttäjätunnus, jonka avulla Käyttäjä voi kirjautua Palveluun. Palveluun rekisteröityminen edellyttää WorkPilots-tilin luomista Käyttäjän sähköpostiosoitteella ja omilla henkilötiedoilla tai, Käyttäjän rekisteröityessä oikeushenkilön (esim. yhtiön) nimissä, kyseisen oikeushenkilön virallisilla tiedoilla.

Palveluun rekisteröityminen on Käyttäjälle maksutonta. Palvelun käyttö edellyttää, että Tilaaja ilmoittaa Palveluun maksukorttitietonsa tai että Tilaaja on solminut erillisen laskutussopimuksen WorkPilotsin kanssa. Tilaaja maksaa Toimeksiannoista Palvelussa ilmoitetun hinnaston mukaisesti. Käyttäjä ja WorkPilots voivat myös erikseen sopia lisäpalveluista ja niihin sovellettavasta hinnoittelusta. Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa.

Käyttäjä vastaa itse omalla kustannuksellaan kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista, mukaan lukien tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista, laitteisiin ja ohjelmistoihin tarvittavista muutoksista sekä mahdollisten tarvittavien ylimääräisten vakuutusten ottamisesta.

Käyttäjän yleiset velvollisuudet ja vastuut sekä WorkPilotsin oikeudet puuttua Palvelun käyttöön

Käyttäjä vakuuttaa, että hänen Palveluun rekisteröimänsä tiedot ovat paikkansapitävät ja oikeat sekä sitoutuu pitämään Palveluun rekisteröimänsä tiedot ajan tasalla. Käyttäjä vastaa profiilinsa sisällöstä sekä profiilin ja Palvelun asianmukaisesta käytöstä. Käyttäjä on vastuussa kaikesta tunnisteillaan tapahtuvasta käytöstä. Jos tunnisteet katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen tahon haltuun, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta viipymättä WorkPilotsin asiakaspalveluun osoitteessa info@workpilots.fi. WorkPilotsilla on tällöin oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun.

Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua tavalla, joka loukkaa WorkPilotsin tai kolmannen tahon oikeuksia. Käyttäjän Tiedoilla tarkoitetaan tietoa, viestejä tai aineistoa, jotka Käyttäjä lisää tai linkittää Palveluun tai lähettää, linkittää tai välittää Palvelun kautta WorkPilotsille, toiselle Käyttäjälle tai kolmannelle Palveluun rekisteröitymisen tai Palvelun käytön yhteydessä. Käyttäjä vastaa kaikista Käyttäjän Tiedoista ja vakuuttaa, etteivät Käyttäjän Tiedot i) riko kolmansien osapuolten Immateriaalioikeuksia (määritelty jäljempänä) tai muita oikeuksia, ii) ole loukkaavia, sopimattomia tai hyvän tavan vastaisia, iii) riko lakia tai viranomaismääräyksiä, iv) aiheuta vahinkoa tai haittaa WorkPilotsille, muille Käyttäjille tai kolmansille tahoille tai v) vahinkoa, häiriötä tai muuta haittaa Palveluun. Käyttäjä vastaa kaikista Käyttäjän Tietojen WorkPilotsille, muille Käyttäjille tai kolmansille tahoille aiheuttamista välillisistä ja välittömistä vahingoista. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet (mukaan lukien Immateriaalioikeudet) tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Käyttäjän Tietoihin.

Käyttäjä vastaa kaikista mahdollisista vaatimuksista, jotka kolmas taho esittää WorkPilotsia kohtaan ja jotka johtuvat Käyttäjän Palvelun käytöstä. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan WorkPilotsille sekä kolmansille osapuolille aiheutuneen vahingon, joka on seurausta Käyttäjän lain, viranomaisten määräysten tai ohjeiden taikka näiden Käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta.

WorkPilotsilla on oikeus harkintansa mukaan ilman eri ilmoitusta estää Palvelun käyttö sekä poistaa Palvelusta aineisto, joka sen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai saattaa olla vahingollista WorkPilotsille, Palvelulle, toiselle Käyttäjälle tai kolmannelle taholle.

WorkPilotsin rooli toimeksiannoissa

Palvelu yhdistää Suorittajat ja Tilaajat Toimeksiantojen suorittamiseksi. Suorittajat eivät ole työsuhteessa WorkPilotsiin eikä WorkPilots osallistu Toimeksiantojen suorittamiseen. WorkPilots ei valvo tai ohjaa Suorittajia näiden suorittaessa Toimeksiantoja. WorkPilots ei vastaa Toimeksiannon suorittamisesta, sen laajuudesta, laadusta, aikataulusta, peruuntumisesta tai muusta Toimeksiannon suorittamiseen liittyvästä seikasta. WorkPilots ei vastaa siitä, miten Toimeksiantoon liittyvää aineistoa käytetään, Toimeksiannon tulosten siirtymisestä Suorittajalta Tilaajalle eikä siitä, miten ja millä ehdoilla Toimeksiannon perusteella syntyneitä tuloksia voidaan hyödyntää.

WorkPilots ei ole vastuussa Käyttäjistä tai heidän luotettavuudestaan, eikä WorkPilots ole korvausvelvollinen Käyttäjän kärsimistä tapaturmista, esinevahingoista tai mistään muista vahingoista, jotka tapahtuvat Toimeksiantojen aikana tai niihin perustuen taikka niihin liittyen. WorkPilots ei vastaa Käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat Osapuolten välisestä toiminnasta, eivätkä millään tavalla liity Palvelun toimivuuteen tai sen ylläpitoon.

WorkPilots ei vastaa mistään sellaisesta seikasta, josta Osapuolet ovat suullisesti tai muutoin sopineet keskenään Palvelun ulkopuolella, kuten esimerkiksi Toimeksiannolle annettavasta takuusta tai lisätöistä. Osapuolten tulee sopia mahdollisesta alkuperäisen työn ylittävästä lisätyöstä Palvelun kautta.

Alustakumppani määrittelee omissa käyttöehdoissaan oman roolinsa.

Vastuunrajoitukset

Käyttäjä tiedostaa vastaanottavansa Palvelun ja käyttävänsä Palvelua täysin omalla vastuullaan. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua ainoastaan lain sallimiin tarkoituksiin. WorkPilots ei pääsääntöisesti tarkasta Käyttäjien Tietoja. WorkPilots ei vastaa Käyttäjien Tiedoista tai kolmansien osapuolten Palveluun lisäämästä sisällöstä, niiden oikeellisuudesta tai paikkansapitävyydestä, eikä vastaa tällaisesta sisällöstä aiheutuneesta vahingosta.

WorkPilots ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä myöskään takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. WorkPilots tarjoaa Palvelun ”sellaisena kuin se on”, ja Käyttäjä käyttää Palvelua ja WorkPilotsin tuottamia tai välittämiä palveluja omalla vastuullaan. WorkPilots ei takaa Palvelun kartta- ja reittipalvelun virheettömyyttä eikä vastaa kartta- ja reittipalvelussa mahdollisesti olevien puutteiden tai virheiden Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kuluista tai vahingoista. WorkPilots ei myöskään vastaa Palvelun käyttöön liittyvistä tietoturvallisuusriskeistä tai Palvelun sisällön oikeellisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

WorkPilots ei vastaa vahingosta, joka syntyy Käyttäjälle tai kolmannelle taholle Palvelun keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä, käytön estymisestä, lopettamisesta tai muista puutteista Palvelussa tai sen sisällössä, eikä myöskään mahdollisista Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa WorkPilotsin Palveluun tai näihin Käyttöehtoihin liittyvästä velvoitteesta, mikäli ylivoimainen este estää velvoitteen suorittamisen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi tulipaloa, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, tietoliikennehäiriötä tai muuta näiden kaltaista syytä.

Muutokset Palvelussa

WorkPilotsilla on oikeus muuttaa Käyttöehtoja tai Palvelua, mukaan lukien Palvelun hinnoittelu- tai laskutusperusteita, palvelumaksuja tai työkorvauksen suuruutta milloin tahansa. Olennaisista muutoksista tiedotetaan Käyttäjälle Palvelun välityksellä tai muulla WorkPilotsin sopivaksi katsomalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu, tai WorkPilotsin erikseen ilmoittamana ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä muutosten voimaantulon jälkeen, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

WorkPilotsilla on aina halutessaan oikeus ilman korvausvelvollisuutta lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus poistaa Palvelu tai sen osia (muun muassa, näihin kuitenkaan rajoittumatta, Palvelun sisältöä, rakennetta, ulkoasua ja ohjelmistoja). Tällöin WorkPilots ilmoittaa Palvelun lopettamisesta mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. WorkPilots ei ole vastuussa Palveluun tai sen osiin tehtävien muutosten vuoksi Käyttäjältä edellytetyistä toimenpiteistä (kuten muutoksista Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin) tai niiden kustannuksista.

Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkisoikeudellinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, WorkPilotsilla on oikeus välittömästi muuttaa Palvelussa ilmoitettuja hintoja vastaavasti ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla.

Linkit muille sivustoille

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmansien tahojen palveluihin. Tällaisiin kolmannen tahon tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen tahon käyttö- ja muita ehtoja, eikä WorkPilots vastaa näiden sivustojen sisällöstä.

Käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palveluun edellyttäen, että linkitys on lainmukainen eikä se vahingoita WorkPilotsia tai WorkPilotsin mainetta. Muu WorkPilotsin verkkosivujen linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kiellettyä ilman WorkPilotsin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. WorkPilots pidättää itsellään oikeuden poistaa omatoimisesti Käyttäjän luomia linkkejä, jotka eivät WorkPilotsin käsityksen mukaan ole näiden Käyttöehtojen mukaisia ilmoittamatta tästä erikseen Käyttäjälle.

Tietosuoja ja evästeet

WorkPilots käsittelee Käyttäjien henkilötietoja Work Pilots Oy:n tietosuojalausekkeen sekä yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröitymällä Palveluun Käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa sille, että WorkPilots saa käyttää hänen henkilötietojaan asiakassuhteiden hoitoon ja asiakasviestintään, mukaan lukien näihin kuitenkaan rajoittumatta, sähköiseen suoramarkkinointiin tietoyhteiskuntakaaren (917/2014, muutoksineen) 200 §:n nojalla sekä luovuttamaan henkilötietoja niille kolmansille osapuolille, jotka tietoja tarvitsevat palvelun toimivuuden varmistamiseksi.

Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

Immateriaalioikeudet

Näissä Käyttöehdoissa Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia (mukaan lukien tietokantojen ja luettelojen suoja sekä oikeus valokuvaan), tavaramerkkejä, patentteja, mallioikeuksia, hyödyllisyysmalleja, toiminimiä, liikesalaisuuksia, know-how’ta ja mitä tahansa muuta rekisteröitävää tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta. Kaikki Immateriaalioikeudet ja muut oikeudet Palveluun tai siihen liittyvään dokumentaatioon ja niiden osiin ovat yksinomaan WorkPilotsin omaisuutta. Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. WorkPilots pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön ja siihen tehtyihin muutoksiin. Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy sen, ettei Käyttäjälle siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä Käyttöehdoissa nimenomaisesti mainitut oikeudet. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei näillä Käyttöehdoilla anneta Käyttäjälle mitään Immateriaalioikeuksia Palveluun.

Palveluun sisältyvän aineiston Palvelun ulkopuolinen käyttö tai julkaiseminen on kiellettyä ilman WorkPilotsin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Julkaisemalla tietoa Palveluun Käyttäjä myöntää WorkPilotsille maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, jatkuvan, ei-yksinomaisen, siirrettävän, rojaltivapaan käyttöoikeuden tietoon, sekä oikeuden luovuttaa edelleen, käyttää, välittää tai muulla tavoin hyödyntää julkaistua tietoa kaikin tavoin. WorkPilotsilla on oikeus oman harkintansa mukaan ja korvauksetta käyttää, uudelleenjulkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Käyttäjän Palvelun kautta lähettämää tai välittämää aineistoa WorkPilotsin liike-, tiedonvälitys-, pr- tai muussa toiminnassa.

Voimassaolo

Käyttöehdot ja Käyttäjän käyttöoikeus ovat voimassa toistaiseksi.

Käyttäjä voi lopettaa käyttöoikeutensa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@workpilots.fi. WorkPilotsilla on tällöin oikeus säilyttää Käyttäjän Tietoja sekä muita Käyttäjää koskevia tietoja siinä laajuudessa kuin on tarpeen Palveluun liittyvien muiden velvoitteiden, eri säännösten (ml kirjanpito- ja verolainsäädäntö) sekä muiden vastaavien velvoitteiden täyttämiseksi WorkPilotsin tietosuojalausekkeen ehtojen mukaisesti.

WorkPilots voi välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta perua myönnetyn käyttöoikeuden tai muutoin rajoittaa Käyttäjän oikeutta käyttää Palvelua, mikäli Käyttäjä on WorkPilotsin käsityksen mukaan toiminut tai toimii Käyttöehtojen taikka lain tai hyvän tavan vastaisesti. Tällaisessa tilanteessa Käyttäjä ei ole oikeutettu mihinkään Toimeksiantoon liittyviin mahdollisiin maksunpalautuksiin.

Sellaiset Käyttöehtojen mukaiset oikeudet, velvollisuudet ja vastuut, joilla on merkitystä Käyttöoikeuden päättymisen jälkeenkin, kuten Käyttöehtoihin perustuvat omistus- ja tekijänoikeudet, oikeus vahingonkorvaukseen sekä vastuunrajoitukset, jäävät voimaan Käyttöoikeuden päättymisestä, irtisanomisesta, purkamisesta tai lakkaamisesta huolimatta. Käyttöoikeuden päättyminen, irtisanominen, purkaminen tai lakkaaminen ei myöskään vapauta Käyttäjää niiden palveluiden tai suoritusten maksuvelvollisuudesta, joiden peruste on syntynyt ennen käyttöoikeuden lakkaamista.

Muut ehdot

Palveluun sovelletaan näiden Käyttöehtojen lisäksi Work Pilots Oy:n tietosuojalauseketta.

WorkPilotsilla on oman harkintansa mukaan oikeus siirtää Palvelu, sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet ja kaikki näistä Käyttöehdoista aiheutuvat oikeudet ja velvollisuudet osittain tai kokonaan konserniyhtiölleen, seuraajalleen tai kolmannelle taholle ilmoittamalla tästä Käyttäjälle Palvelussa tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

Yhteydenotot

Näitä Käyttöehtoja ja Palvelua koskevat mahdolliset tiedustelut ja ilmoitukset tulee toimittaa sähköpostiosoitteeseen info@workpilots.fi.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

Palveluun ja Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Käyttöehtoja koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sekä olla vastaajana asuinpaikkansa käräjäoikeudessa.

Kuluttajansuoja

Näillä Käyttöehdoilla ei rajoiteta Käyttäjälle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.