Work Pilots Oy Integritetspolicy

Work Pilots AB integritetspolicy

Work Pilots AB (”Work Pilots”), org.nr 559155-4554 (”vi”, ”oss” och ”vår”), med adress, Järnvägsallén 24, 903 28 Umeå, värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Personuppgiftsansvarig

Work Pilots är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Personuppgifter som du har lämnat till oss:
Personuppgifter lämnas huvudsakligen till oss i samband med din registrering hos Work Pilots eller vid annan kundkontakt som du har med oss. Vi behandlar därför personuppgifter i form av namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och bankkontonummer (de fyra sista siffrorna i kortet är maskerade).

Personuppgifter som vi har samlat in om dig:
När du loggar in på Work Pilots tjänster och använder dessa tjänster samlar vi in personuppgifter om dig. Vi samlar in information relaterat till Work Pilots tjänst. Vi samlar även in personuppgifter om dig när du besöker Work Pilots hemsida (webbläsare samt mobil webbläsare). Information som samlas in är MSISDN-nummer från din mobiltelefon, version av webbläsare, språk (terminal), IP-adress, sessions-ID, tid för en session, varaktighet, skärmupplösningen och operativsystemet. Vi samlar även in platsinformation som GPS eller WLAN accesspunkter eller koordinater som beräknas av basstationerna i mobilnätet, förutsatt att användaren uttryckligen har samtyckt till detta.

Ändamål och rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås:

– För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.
– För att kunna administrera avtalsförhållandet mellan dig och Work Pilots.
– För att kunna tillhandahålla våra tjänster.
– För att vi ska kunna ge dig betalt för utförd tjänst.
– För att kunna tillhandahålla bonus till dig som kund.
– Ge dig den kundservice och hjälp som du behöver rörande våra tjänster.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:

– För att uppfylla tillämplig lagstiftning såsom exempelvis bokföringslagen (1999:1078).
– För att förhindra missbruk så som bedrägerier och identitetskapningar.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ett samtycke:

– För att kunna visa inom vilket område en användare av tjänsten befinner sig.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

– För att möjliggöra allmän kundvård och kundservice.
– För att kunna förbättra och utveckla våra tjänster.
– För att kunna skicka generella erbjudanden och direktmarknadsföring.
– För att förhindra missbruk av tjänst eller förhindra olovlig inloggning.

Vårt eller tredje parts berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är för att kunna erbjuda dig en bättre och tryggare kundupplevelse och ge dig service i form av olika tjänster så som relevanta och personligt anpassade erbjudanden samt relevant kommunikation. Ytterligare ett intresse är att hålla våra tjänster relevanta varför vi behöver analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund.
Tillhandahållandet av dina personuppgifter är ett krav som är nödvändigt för att kunna använda våra tjänster. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Direktmarknadsföring

Work Pilots kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål om du är registrerad hos oss. Informationen kan komma per e-post fram till dess att du invänder mot att få direktmarknadsföring från oss. Utskick kan komma från Work Pilots eller andra bolag inom koncernen.

Cookies
Work Pilots använder cookies och liknande spårningstekniker (”cookies”) för att leverera en skräddarsydd och smidig onlineupplevelse och för att förbättra din upplevelse av Work Pilots tjänster.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Work Pilots och dess olika koncernbolag.

Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Till exempel kan våra IT- och systemleverantörer, betalnings- och abonnemangleverantörer och molntjänstleverantörer komma att få åtkomst till dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter:
– Myndigheter eller andra aktörer i enlighet med lag.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss enligt nedan.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi, och alla inom vår koncern samt i förekommande fall tredje parter, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Våra servrar är belägna inom EU. Vi har brandväggar och antivirusprogram samt använder ett intrångsdetekteringssystem för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Nätverkstjänster skyddas av HTTPS, som krypterar datakommunikation. Information om bankkontonummer lagras i en stark säkerhetsmiljö (PCD ISS). All inloggning är även aktiverad med OAuth [2.0-behörighetsprotokollet].

Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och lösenord och användarnamn krävs för att logga in i dessa system.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att uppfylla lagkrav för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid.

Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.
Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.
Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss
Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss per e-post info@workpilots.com
______________________

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av Work Pilots AB den Okt 2018.